Skip to content High contrast mode

Wstępne informacje o wysokości stypendium Erasmus+ na wyjazdy studyjne w roku akademickim 2019/2020

Grupa 1

Kraje Programu z wyższymi kosztami utrzymania: Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia,  Liechtenstein,Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  - stypendium 500 EUR miesięcznie

Grupa 2

Kraje Programu ze średnimi kosztami utrzymania: Austria, Belgia,  Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta,  Niemcy, Portugalia, Włochy - stypendium  450 EUR miesięcznie

Grupa 3

Kraje Programu z niższymi kosztami utrzymania: Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia-była Republika Jugosławii, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry  - stypendium 400 EUR miesięcznie

Studenci, którzy w momencie składania wniosków posiadają prawo do stypendium socjalnego w roku ak. 2018/2019 zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego (do 30.04.), a po zakwalifikowaniu się na studia za granicą otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), a nie z programu Erasmus+.
Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym jest określona i wypłacana w PLN i w danej grupie państw wynosi:
Grupa 1: 2995 zł (700 euro)
Grupa 2: 2781 zł (650 euro)
Grupa 3: 2567 zł (600 euro)

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością,którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmus+, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu (wniosek do FRSE. Dodatkowe fundusze przeznaczone są na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży (inne niż standardowe koszty związane z podrożą) i pobytu w uczelni zagranicznej (koszty rzeczywiste  na podstawie kosztorysu i przedłożonych rachunków,faktur, biletów). Jeżeli z niepełnosprawnością wiąże się konieczność poniesienia innych kosztów (np. rehabilitacji) - wymagane jest zalecenie od lekarza.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć  orzeczenie lekarskie określające stopień niepełnosprawności. Wniosek należy złożyć z dużym wyprzedzeniem, przed wyjazdem.

Rozliczenie kwoty niższej od kwoty przyznanej spowoduje konieczność zwrotu części dofinansowania.

Szczegóły znajdują się na stronie Narodowej Agencji:http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/4_warunki-niepelnosprawnosc_2018_final.pdf

 Zasady obliczania grantu

Zgodnie z zasadami ogólnymi pobyt na uczelni zagranicznej nie może być krótszy niż 3 miesiące. Wysokość grantu jest obliczana z dokładnością do 1 dnia. Przyjmuje się, że każdy miesiąc to 30 dni. Warunkiem wypłacenia grantu jest podpisanie przed wyjazdem umowy finansowej, w której wymieniony jest przewidywany okres studiów na uczelni zagranicznej.