Skip to content High contrast mode

Studenci, którzy w momencie aplikacji posiadają prawo do stypendium socjalnego  zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o pobieraniu stypendium socjalnego (do 30.04.), a po zakwalifikowaniu się na studia za granicą otrzymają stypendium z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), a nie z programu Erasmus+.

Miesięczna stawka z dodatkiem socjalnym jest określona i wypłacana w PLN i w danej grupie państw wynosi w edycji 2018/2019:

Grupa 1: 3019 zł (700 euro)

Grupa 2: 2803 zł (650 euro)
Grupa 3: 2587 zł (600 euro)

(Kurs EUR do obliczeń 4,3122 PLN)

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością,którzy zakwalifikowali się na wyjazd w ramach Erasmus+, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie ze specjalnego funduszu (wniosek do FRSE). Dodatkowe fundusze przeznaczone są na pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze specjalnymi potrzebami podczas podróży i pobytu w uczelni zagranicznej (koszty rzeczywiste  na podstawie kosztorysu i przedłożonych rachunków/faktur).


Miesiczna stawka dla studentów niepełnosprawnych jest określona i wypłacana w PLN i w danej grupie państw wynosi w edycji 2018/2019:


Grupa 1: 2156 PLN

Grupa 2: 1940 PLN
Grupa 3: 1725 PLN

Szczegóły znajdują się na stronie Narodowej Agencji:http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/4_warunki-niepelnosprawnosc_2018_final.pdf

Pro­jekt “Zagra­niczna mobil­ność stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej. Edycja 2” jest reali­zo­wany w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Wie­dza Edu­ka­cja Rozwój i wspiera mobil­ność ponadna­ro­dową stu­den­tów.

Cel główny pro­jektu to podnie­sie­nie kom­pe­ten­cji zawo­do­wych i klu­czo­wych stu­den­tów nie­peł­no­spraw­nych oraz stu­den­tów znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej, poprzez zre­ali­zo­wa­nie czę­ści pro­gramu kształ­ce­nia w zagra­nicz­nej uczelni.

Ocze­ki­wane efekty to przede wszyst­kim wzrost kom­pe­ten­cji wła­ści­wych dla wyko­ny­wa­nej w przy­szło­ści pracy zawo­do­wej oraz zwięk­sze­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści stu­den­tów jako przy­szłych pra­cow­ni­ków na rynku pracy.

Zagra­niczny wyjazd sty­pen­dialny służy naby­ciu nowych umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji oraz dosko­na­le­niu już posia­da­nych. Dzięki odby­ciu czę­ści kształ­ce­nia za gra­nicą stu­denci popra­wią wie­dzę i umie­jęt­no­ści, zdo­będą prak­tyczne kom­pe­ten­cje będące uzu­peł­nie­niem wie­dzy naby­tej w pro­ce­sie edu­ka­cji for­mal­nej na macie­rzy­stej uczelni, podniosą kom­pe­ten­cje klu­czowe, (poro­zu­mie­wa­nie się w języku obcym, umie­jęt­ność samo­dziel­nego ucze­nia się, kom­pe­ten­cje inter­per­so­nalne, spo­łeczne, mię­dzy­kul­tu­rowe, przed­się­bior­czość).

Efek­tem dodat­ko­wym reali­za­cji pro­jektu będzie pogłę­bie­nie i roz­sze­rze­nie współ­pracy pol­skich uczelni z part­ne­rami zagra­nicz­nymi, co nie pozo­sta­nie bez wpływu na dosko­na­le­nie jako­ści kształ­ce­nia i spo­sobu funk­cjo­no­wa­nia uczelni, lep­szą orga­ni­za­cję mobil­no­ści ponadna­ro­do­wych w szko­łach wyż­szych, a w dal­szej per­spek­ty­wie – poprawa zatrud­nial­no­ści absol­wen­tów pol­skich uczelni.

Okres reali­za­cji pro­jektu: 01.06.2016 r. – 31.12.2019 r.