Skip to content High contrast mode

Kiedy odbywa się rekrutacja do programu Erasmus+ na UEP ?

Główna kwalifikacja do programu (zarówno na wymianę w semestrze zimowym jak i letnim) odbywa się co roku na przełomie lutego i marca. Rekrutacja poprzedzona jest organizacją testów językowych sprawdzających poziom znajomości języka, w którym odbywać się będą zajęcia na wybranej uczelni. Dodatkowy nabór prowadzony jest na początku października i dotyczy tylko możliwości wyjazdu w semestrze letnim (nabór prowadzony wyłącznie on-line na platformie outgoing.ue.poznan.pl - zgłoszenia po terminie nie są brane pod uwagę. Osoby biorące udział w kwalifikacji zobowiązane są do dostarczenia do DWZZ w zakreślonym terminie średniej ocen z całości studiów na danym poziomie potwierdzonej przez Dziekanat.

Podczas kwalifikacji kandydaci proszeni są o podanie w formularzu danych osobowych. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia
udziału w realizacji Programu Erasmus+. Odmowa przekazania danych oznacza brak możliwości uczestniczenia konkretnej osoby w realizacji Programu.

Więcej informacji: https://outgoing.ue.poznan.pl/pl_PL/contents/content/57-dane-osobowe-w-procesie-rekrutacji

W ciągu danego roku akademickiego można wyjechać tylko do jednej uczelni. Nie ma możliwości przedłużenia pobytu w przypadku wyjazdu w semestrze letnim. Przedłużenie pobytu możliwe jest wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego.

Test językowy zaliczony z wynikiem min. 16 pkt w poprzednich edycjach programu jest ważny przez cały okres studiów na UEP.

Co jest brane pod uwagę podczas kwalifikacji?

Kwalifikacja odbywa się wg listy rankingowej utworzonej na podstawie średniej z całości studiów na danym poziomie. Ewentualne poprawki mają wpływ na wysokość średniej.

Ile można wybrać uczelni?

Podczas kwalifikacji można wybrać max. 4 uczelnie. Po zamknięciu kwalifikacji nie ma już możliwości zmiany uczelni. Przed dokonaniem wyboru proszę zapoznać się z ofertą przedmiotową pod kątem zgodności z realizowanym na UEP programem studiów oraz dostępnością kursów w języku, którego znajomość została udokumentowana. Niektóre uczelnie mają dodatkowe wymagania językowe, np. poziom C1 lub konkretny certyfikat potwierdzający poziom. Czasem przy instytucji zaznaczony został wydział, dla którego uczelnia jest dedykowana.

WAŻNE! Po przesłaniu aplikacji i zamknięciu przyjmowania zgłoszeń i ściągnięciu bazy danych zmiany w kolejności uczelni dokonane przez kandydata nie będą brane pod uwagę. nie ma również możliwości zmiany wybranych uczelni.

W przypadku rezygnacji nie ma możliwości "wskoczenia" na wolne miejsce.

Nominacja i co dalej?

UEP przeprowadza kwalifikację i przesyła nominacje do uczelni partnerskich, jednak decyzję o przyjęciu podejmuje partner zagraniczny. Po otrzymaniu nominacji uczelnia goszcząca kontaktuje się bezpośrednio ze studentem w sprawie procedury aplikacyjnej, LA, zakwaterowania, ubezpieczenia, itp. By otrzymać Transcript of records/Transcript of grades potrzebny do złożenia aplikacji należy zwrócić się do dziekanatu i zaznaczyć, że wykaz ocen ma zostać sporządzony w języku angielskim.

Learning Agreement należy ustalić w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym ECTS (uczelnie wymagają LA na różnym etapie aplikacji).

Lista wg wydziałów: http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/ects,c138/koordynatorzy-ects-na-uep,a753.html.

DWZZ nie koordynuje spraw związanych ze ścieżką studiów,zmianami w LA, zaliczeniem semestru, itp.

Przed wyjazdem

Należy zapoznać się z procedurą uczelni przyjmującej dotyczącą zakwaterowania (jeśli uczelnia zapewnia zakwaterowanie w akademiku) lub znaleźć samemu zakwaterowanie. Biura zajmujące się obsługą studentów przyjeżdżających również służą pomocą, mogą polecić portale zajmujące się zakwaterowaniem. Warto jak najszybciej pomyśleć o mieszkaniu, bowiem ich ilość często jest dość ograniczona.

Przed wyjazdem należy ustalić z Koordynatorem Wydziałowym ECTS i podpisać LA.

By podpisać umowę finansową (zwykle podpisywana jest na ok. 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem mobilności) trzeba mieć zaliczoną sesję i dostarczyć do DWZZ pok. 221A zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające załatwienie wszelkich formalności przed wyjazdem (zaliczenie, sesji, podpisanie deklaracji przedmiotów obowiązkowych, uzyskanie zgody Dziekana na wyjazd oraz inne wymagane przez dany Wydział) oraz oświadczenie o ubezpieczeniu. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej UEP w zakładce Erasmus+ (doc. 2 i 3). Konieczne jest też wypełnienie testu językowego on-line w systemie OLS. Zaproszenie do wypełnienie testu wysyłane jest przez DWZZ zwykle na kilka dni przed podpisaniem umowy po uprzedniej prośbie studenta przesłanej drogą mailową.

http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/erasmus-2018-2019,c11513/zasady-kwalifikacji-i-realizacji-wyjazdow-studyjnych-w,a71785.html

Uprzejmie informujemy,że uczelnia nie pokrywa kosztów transportu, jakie uczestnik ponowi w związku z wyjazdem. Stypendium Erasmus+ to wsparcie finansowe, na pokrycie różnic w kosztach utrzymania, a nie kosztów, które uczestnik faktycznie ponosi w trakcie studiów za granicą.

Podczas wyjazdu

Głównym założeniem wyjazdu w ramach programu Erasmus+ jest realizacja ścieżki studiów zgodnie z LA. W ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia mobilności można dokonać zmian w LA. Muszą one zostać zaakceptowane zarówno przez uczelnię goszczącą jak i koordynatora Wydziałowego ECTS na UEP. LA z oryginalnymi podpisami i pieczęcią uczelni partnerskiej po zakończeniu mobilności należy dostarczyć do Dziekanatu.

Mobilność by była uprawniona powinna trwać minimum 3 miesiące (90 dni). Jeśli będzie trwała krócej zostanie uznana jako nieuprawniona, co skutkować będzie koniecznością zwrotu całości otrzymanego stypendium. Z uwagi na konieczność sporządzenia aneksu przedłużenia pobytu na kolejny semestr należy zgłaszać na co najmniej miesiąć przez datą oznaczoną w umowie finansowej jako zakończenie mobilności. Uprzednio należy uzyskać zgodę uczelni goszczącej oraz Dziekana UEP, które należy przesłać drogą mailową do DWZZ.

Przedłużenia pobytu w związku, z np. późniejszym terminem sesji egzaminacyjnej (sesja poprawkowa nie jest brana pod uwagę) muszą zostać zgłoszone najpóźniej dwa tygodnie (najlepiej miesiąc przed datą końcową w umowie) przez datą zakończenia mobilności określoną w umowie. Informacja powinna zostać zgłoszona mailowo wraz z informacją z uczelni goszczącej potwierdzająca późniejszy termin. Zgłoszenie przedłużenia po zakończeniu okresu wskazanego w umowie nie bdzie brane pod uwagę.

Po powrocie

Po zakończeniu mobilności wymagane jest dostarczenie do DWZZ pok. 221 A Certificate of Attendance (może być wystawiony na druku stosowanym przez UEP - wzór w zakładce Erasmus+na stronie www UEP dla odpowiedniej edycji programu lub uczelni partnerskiej). Bardzo prosimy by na dokumencie nie było żadnych poprawek i skreśleń. Należy sprawdzić czy daty pobytu zgadzają się z datami na umowie finansowej. Jeśli pobyt będzie krótszy, w zależności od ilości dni o który uległ skróceniu, druga rata stypendium zostanie proporcjonalnie pomniejszona lub do zwrotu będzie część stypendium.

Obowiązkowe jest również wypełnienie ankiety w Mobility Tool oraz powtórnego testu w OLS.

Do Dziekanatu należy dostarczyć LA oraz wykaz ocen. Jeśli termin otrzymania ocen będzie późniejszy niż data zakończenia semestru na UEP należy złożyć wniosek o przedłużenie sesji.