Erasmus+ wyjazdy na praktyki 2021

Kwalifikacja na wyjazdy na praktyki zostanie otwarta 5 maja 2021 na platformie outgoing.ue.poznan.pl.
Informacje o wyjazdach również tutaj: ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/erasmus-2021-2022,c14729/


I. ZASADY OGÓLNE

Kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy są wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ oraz Erasmus Mundus. W edycji programu2020/2021 dopuszcza się ponowne wyjazdy na praktykę z zachowaniem zasady dot. kapitału mobilności. O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: a. I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów, b. II stopnia (magisterskich), c. doktoranckich,
bez względu na posiadane obywatelstwo. 4.Jeżeli zakwalifikowany student opłaca czesne za naukę na UEP, kontynuuje opłacanie czesnego na UEP także w okresie odbywania praktyki zawodowej za granicą.

5. Praktyki mogą być realizowane przez studentów w trakcie trwania studiów (zgodnie z harmonogramem studiów UEP). Możliwość odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ obejmuje także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów (przed obroną). Praktyka zawodowa absolwenta może się odbyć w ciągu jednego roku od obronypracy dyplomowej (i zakończyć się nie później niż 28.02.2022r.). Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Wszystkie zasady zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące udziału w programie studentów stosują się również do absolwentów. 6.Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+, są to: 27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna. 7. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ uczestnicy mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą znajdą samodzielnie lub skorzystać z ofert znajdujących się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą oraz erasmusintern.org. 8.Praca wykonywana w ramach praktyki musi odbywać się w pełnym wymiarze godzin i być zbieżna z profilem studiów studenta/absolwenta. 9.Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, ds. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. 10.Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of HigherEducation– ECHE) nadaną przez Komisję Europejską. 11. Uczestnik zakwalifikowany na wyjazd na praktykę w programie Erasmus + musi spełniać następujące kryteria formalne: a. w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub doktoranckich, lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu danego stopnia studiów, b. w momencie wyjazdu uczestnik musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia. c. w trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie od zajęćoraz musi mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd na praktykę.12Fakt odbycia praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie wpisany w Suplemencie do Dyplomu uczestnika (nie dotyczy absolwentów, którym wystawiono już Suplement do Dyplomu). 13. Wypłata stypendiów krajowych (ds. socjalne, naukowe), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na praktyce zagranicznej.

II. REKRUTACJA

Rekrutacja na praktyki w ramach Programu Erasmus+ z finansowaniem z edycji 2019/2020rozpocznie się na UEP od dnia 5.05.2021 r.i będzie trwała do 15.12.2021 lub wyczerpania środków finansowych.


2. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi zakłada się wypłatę stypendium na wyjazd na praktykę do maksymalnie 90 dni. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania praktyki w ramach limitu określonego w punkcie I.1. oraz I.5. Wydłużony pobyt będzie realizowany z grantem zerowym. Wydłużenie okresu praktyk należy zgłosić podczas trwania mobilności.3. Student zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów kwalifikujących na praktykę do DWZZ (pokój 221A).4. Okres rozpatrywania dokumentów aplikacyjnych wynosi min. 14 dni kalendarzowych, od momentu złożenia kompletu dokumentów do DWZZ.Przez cały okres rekrutacji należy posiadać status studenta. W okresie od 1 czerwca do 30 września 2021r. DWZZ zastrzega sobie możliwość rozpatrywania dokumentów do 30 dni kalendarzowych, ze względu na urlopy Wydziałowych Koordynatorów ds. Praktyk. W związku z powyższym zalecane jest aby składać dokumenty z uwzględnieniem w/w terminu.Dokumenty będące podstawą kwalifikacji:

Formularz aplikacyjny dostępny na stronie:https://outgoing.ue.poznan.pl/, wysłany, wydrukowany, podpisany i zatwierdzony przez właściwego Dyrektora ds. studiów (w przypadku studentów Szkoły Doktorskiej Dyrektora szkoły doktorskiej, w przypadku doktorantów – Kierownika studiów) oraz Biuro Obsługi studenta (BOS),
Zaświadczenie o znajomości języka obcego, w którym będzie realizowana praktyka (jedno z poniżej wymienionych):
- zaświadczenie od lektora UEP lub lektora z innej ukończonej uczelni wyższej poświadczające poziom językowy B2 z danego języka,

- zaliczenie testu z danego języka w poprzednich edycjach Erasmusa w UEP,

- posiadanie oryginału n/w certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu),

- przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records (min. 15 ECTS), świadczącego, że student zrealizował częściowe studia w danym języku obcym,

- posiadanie matury międzynarodowej zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

- ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej i hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

- posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

- osoby, które studiują w UEP na specjalnościach anglojęzycznych są zwolnione z konieczności udokumentowania znajomości języka angielskiego i języka narodowego.Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

Język angielski:

1.LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.

2.TELC B2 Business English Purposes.

3.Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.

4.Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).

5.Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).

6.Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.

7.BULATS B2, C1 lub C2.

8.Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

· paper based test, od 550 punktów

· computer based test, od 213 punktów

· internet based test, od 80 punktów.

Językfrancuski: Dyplomy CCIP: DFP Affaires B2; DFP Juridique B2; DFP Affaires C1 .

Dyplomy DELF i DALF: DELF B2; DALF C1; DALF C2.Język hiszpański:DeleIntermedio B2, Dele C1, Dele C2,TELC Español B2.

Język niemiecki ogólny:

ZertifikatDeutsch – ZD (Poziom B1) Telc B2 – ZD Plus (Poziom B2) Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2) ZertifikatDeutschfür den Beruf – ZDfB (Poziom B2) Goethe Zertifikat C1 – ZMP (Poziom B2-C1) telcDeutsch C1 (Poziom C1) TestDaF – Test Deutsch alsFremdsprache (Poziom B2-C1) DSH – Deutsche Sprachprüfungfür den Hochschulzugang (Poziom C1-C2) Goethe Zertifikat C2 – ZOP (Poziom C2) KDS – KleinesDeutschesSprachdiplom (Poziom C2) GDS – GroßesDeutschesSprachdiplom (Poziom C2) 3. Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completedbefore the mobility), zatwierdzone przez instytucję przyjmującą na praktykę.

III. KWALIFIKACJA NA PRAKTYKI

1. Organem kwalifikującym na wyjazdy na praktykę jest komisja kwalifikacyjna, którą tworzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prorektor ds. Edukacji i Studentów Kierownik DWZZ oraz pracownik DWZZ zajmujący się programem Erasmus+ – praktyki w UEP. Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dotyczącej procesu i wyników kwalifikacji w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Organem odwoławczym jest Rektor.2. Kwalifikacja odbywa się na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydatów do wyczerpania miejsc i środków.IV. REALIZACJA WYJAZDUI WSPARCIE FINANSOWE

Pobyt praktykanta ze stypendium w instytucji przyjmującej może trwać od 60 dni do 90 dni oraz musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 28.06.2021r. do 28.02.2022r.

Termin odbywania praktyki:
W przypadku studentów, zaleca się by okresem realizacji praktyki był okres wakacyjny, po ukończeniu semestru. Pobyt na praktyce w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania zgody właściwego dyrektora ds. studiów na wyjazd – przyznanie studentowi indywidualnej organizacji studiów (IOS) – przed rozpoczęciem praktyk. Praktyka powinna zakończyć się do dnia 28.02.2022r.
W przypadku absolwentów jest to termin dowolny pod warunkiem zakończenia praktyki do dnia 28.02.2022r.
Czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może się pokrywać z czasem odbywania studiów w programie Erasmus +. 3. Każdy uczestnik zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+ przed wyjazdem jest zobowiązany:

zaliczyć semestr poprzedzający realizację praktyki (w przypadku wyjazdu absolwenckiego obronić pracę dyplomową),
uzgodnić z właściwym dyrektorem ds. studiów indywidualny program praktyki w formie dokumentu Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programie praktyk (Section to be completed before the mobility),
złożyć w BOS (studenci Szkoły Doktorskiej w Biurze szkoły Doktorskiej) i DWZZ inne wymagane przed wyjazdem dokumenty (podanie do właściwego dyrektora ds. studiów o wyjazd na praktykę (dotyczy studentów), potwierdzenie dopełnienia wszystkich zobowiązań wobec BOS, oświadczenie o ubezpieczeniu),
podpisać umowę finansową pomiędzy praktykantem a Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
4. Dopuszcza się wyjazdy studentów/absolwentów na praktykę bez stypendium, tzw. wyjazd z dofinansowaniem zerowym z funduszy UE – program Erasmus + lub dofinansowanie z funduszy UE – program Erasmus + połączone z dofinansowaniem zerowym. W takim przypadku zasady kwalifikacji i uczestnictwa w programie są takie same jak przy wyjazdach ze stypendium.5. Przed wyjazdem każdy praktykant zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi legalizacji pobytu i legalnego zatrudnienia w krajach, do których udaje się na praktykę w ramach programu Erasmus +. Ze względu na ograniczone możliwości udzielenia wsparcia logistycznego w odniesieniu do zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia związanego z realizacją praktyki, uprasza się uczestników o samodzielne poszukiwanie informacji dotyczących wyżej wymienionych kwestii oraz o kontakt z instytucjami/przedsiębiorstwami.

6. Każdy uczestnikprogramu Erasmus+ jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, odpowiedzialności cywilnej oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, które gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ (karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje TYLKO część świadczeń związanych z leczeniem). Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podstawowe pakiety ubezpieczeniowe obejmujące koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków i assistance. Kwota ubezpieczenia zależy między innymi od sumy ubezpieczenia, wieku uczestnika i od okresu trwania praktyki.


7. Finansowanie wyjazdu na praktykę odbywa się na zasadach określonych w dokumencie Zasady finansowania wyjazdów na praktyki w programie Erasmus+ studentów/ absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z funduszy PROGRAMU ERASMUS+ w ramach umowy 2020-1-PL01-KA103-078614, UEP może zdecydować o wypłaceniu uczestnikowi części należnego stypendium w wysokości połowy należnej stawki miesięcznej dopiero po powrocie uczestnika z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez uczestnika wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.8. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zakwalifikowane na wyjazd na praktykę studencką w programie Erasmus+ z finansowaniem z projektu 2020/2021, z potwierdzonym przez UEP prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu zakwalifikowania się, otrzymają stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ z budżetu PO WER (zwiększone o 200 EUR). Wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+.Nie dotyczy wyjazdów absolwentów.9. Osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Osoba starająca się o dodatkowe wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami powinna uzasadnić prośbę o wsparcie finansowe w specjalnym formularzu wniosku. Student, któremu przyznano dofinansowanie jest zobowiązany do złożenia zapotrzebowania przed wyjazdem w UEP (szczegółowe informacje znajdują się w DWZZ po przyznaniu dofinansowania).

10. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów do DWZZ w terminie 14 dni od daty zakończenia praktyki.

Wymagane dokumenty będące podstawą do rozliczenia praktyki:

Learning Agreement for Traineeships – porozumienie o programiepraktyk (Section to be completed after the mobility).
Certificate of Attendance – wypełnione na papierze firmowym przez instytucję przyjmująca, podpisaną przez upoważnioną osobę i/lub ze stemplem instytucji.
Sprawozdanie uczestnika z praktyki przesłane w wersji elektronicznej na adres osoby odpowiedzialnej za praktyki Erasmus + w DWZZ.
Wypełnienie ankiety on-line (Mobility Tool).
Wypełniony drugi test biegłości językowej (OLS). DWZZ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. kwalifikacji i realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu Erasmus + w trakcie trwania programu.Student zobowiązany jest zapoznać się z założeniami programu Erasmus+ oraz sprawdzać stronę internetową DWZZ, gdzie są zamieszczane i aktualizowane informacje o programie.


Decyzje dotyczące wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody instytucji na przyjęcie studenta/doktoranta; zgoda może zostać cofnięta w przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.

16 kwi 2021