Erasmus+ wyjazdy w semestrze letnim 2020/2021

Uprzejmie informujemy,że zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 112 z dnia 30 listopada 2020r. wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ możliwe będą na wniosek studenta kierowany za pośrednictwem DWZZ do prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektora ds. edukacji i studentów.


§ 1
WYDARZENIA (W TYM KONFERENCJE) I WYJAZDY
….
4) na wniosek studenta lub doktoranta, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektor ds. edukacji i studentów mogą wyrazić zgodę na wyjazd studenta lub doktoranta do uczelni zagranicznej w celu odbycia części studiów; Decyzje dotyczące wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta/doktoranta; zgoda może zostać cofnięta w przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.


Podpisany wniosek (jedno pismo skierowane jednocześnie do prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektor ds. edukacji i studentów) z krótkim uzasadnieniem i informacją o świadomości zagrożenia wywołanego pandemią i gotowości podjęcia ryzyka związane z wyjazdem, wraz z kopią listu akceptacyjnego lub informacji mailowej o przyjęciu należy przesyłać listownie na adres DWZZ, pok. 221A.
Można skontaktować się też mailowo monika.malek@ue.poznan.pl i pozostawić dokument w kopercie zaadresowanej do DWZZ pok. 221A w portierni, w budynku A. Dokumenty można zostawić też w Kancelarii uczelni w budynku B, pok. 016.

7 Dec 2020